Blog


11-11-2018

Ecstatic op 11/11 - Sint Maarten - had uiteraard als thema 'Compassie'. Sint Maarten is immers het toonbeeld van compassie: toen hij een arme, verkleumde bedelaar tegenkwam, sneed hij zijn eigen warme mantel doormidden en gaf de helft ervan aan de bedelaar. Hij dacht aan de ander zonder zijn eigen behoeftes uit het oog te verliezen.

Bij Ecstatic Dance Delft start je na het indansen altijd met de ceremonie om goed in je lijf te komen en contact te maken met de andere dansers, voordat je aan de dansreis begint die alleen nog met muziek wordt begeleid.

In de ceremonie van vanmorgen begonnen we met compassie voor onszelf - de ene helft van de mantel - vertaald in liefde voor het eigen lichaam. We raakten met liefde onze handen, hoofd, romp etc aan. Want je lichaam is je veilige haven in de dans: je kunt altijd terugvallen op je eigen lichaam en hoe jouw lichaam wil bewegen.

Vervolgens keken we met compassie naar de dansers om ons heen. Iedereen beweegt anders en het dansen met anderen brengt je inspiratie voor je eigen dans - dit is zowel het geven als het ontvangen van de andere helft van de mantel.

Na de ceremonie heeft ieder een eigen dansreis beleefd, met momenten alleen en momenten in verbinding. DJ Eva Bergerová zorgde voor een dansreis vol afwisseling, waarbij er spontaan allerlei (groeps)dansen ontstonden. En we allemaal zo warmgedanst waren dat die mantel niet meer nodig was. ;-)

Meer weten over Ecstatic Dance Delft? Kijk op www.dansenindelft.nl en kom langs! De volgende sessie zijn vrijdag 23 november 19.30 uur en zondag 9 december 10.30 uur.

Ecstatic at 11/11 - St Martin's day - had of course the topic 'Compassion'. St Martin IS compassion, as he cut his cloack in two when he passed a poor, cold beggar, to give one half to the beggar. The other half he kept for himself. He was thinking about the other person without forgetting his own needs.

At Ecstatic Dance you start after the free dance for warming up with a ceremony, to be alert in the body and make contact with other people, before you make your own dance journey, which is only accompanied by music.

In the ceremony of this morning we started with compassion for ourselves - de first half of the cloack - translated to love for our own body. With love we touched our hands, head, belly, back etc. Because your body is your safe haven in the dance: you can always rely on your own body and how your body wants to move.

Next we looked with compassion to the other dancers around us. Each person has a different way of moving and dancing with others gives you inspiration for your own dance - this is the giving and also the receiving of the other half of the cloack.

After the ceremony each dancer had his/her own dance journey, with moments on their own and moments in connection. DJ Eva Bergerová took care for a journey with al different styles of music, and spontanously there were all kinds of (group) dances. And we were all so warm of the dancing that we didn't need a cloack anymore. ;-)

Do you want to know more about Ecstatic Dance Delft? Look at www.dansenindelft.nl or send a PM and join us! Next sessions are Friday 23 November 19.30 h and Sunday 9 December 10.30 h.